Setswana

Mokgwa wa bogologolo wa Sekeresete wa go meditheita ka go bua lefoko le le lengwe (mantra) o ne wa tsosoloswa ke monko wa Seesimane wa Benedictine, e bong Dom John Main (1926-82) o tlhomile Tikwatikwe ya Meditheišene ya Bakeresete kwa London (1975), mme gape, mmogo le Dom Laurence Freeman OSB, ba batlile setšhaba sa meditheišene sa batho ba ba dumelang le batho fela kwa monasetering wa Montreal (1977). Setšhaba sa Lefatshe sa Meditheišene wa Bakeresete se tlhamilwe kwa London (1991) mme se eteletswe pele ke Dom Laurence le Boto ya Kaelo ya maloko a boditšhabatšhaba. Setšhaba se ntse se tlhaeletsa le go go godisa meditheišene jaaka o rutilwe ke John Main ka ga kopano ya botlhe. Maikemisetso a fitlhelelwa ka setlamo sa phasalatso (Medio Media) e bong Tikwatikwe ya Boditšhabatšhaba kwa London, Lekwalokgang la Boditšhabatšhaba la kotara le Seminara ya Ngwaga ya John Main.