isiZulu

Isiko lamaKhrestu lakudala lokuzindla ngezwi elilodwa elingcwele (i-mantra) lavuselelwa indela yeNgisi yase-Benedictine, u-Dom John Main (1926-1982) owasungula isikhungo esiphathelene nenkolo yobukhatholika i-Christian Meditation Centre eLondon (1975) kwase kuthi eno-Dom Laurence Freeman OSB, baqala umphakathi ozindlayo wabantu abakholwayo nabangakholwa esigodlweni sase-Montreal (1977). Umphakathi Womhlaba Wokuzindla WamaKhrestu wenziwa eLondon ngonyaka ka-1991 kanti uholwa u-Dom Laurence kanye neBhodi Eqondisayo kumalungu amazwe omhlaba. Umphakathi ukhonela ukukhuluma nokunisela ukuzindla njengoba kufundiswa u-John Main ukuthi kuhlanganise wonke umuntu. Inhlosongqangi ifezwa ngokusebenzisa inkampani yokushicilela (Medio Media), Isikhungo samazwe omhlaba eLondon, Inyuziletha Yamazwe omhlaba ephuma njalo ngekwata kanye neSemina Yonyaka okuba yi-Annual John Main Seminar.