Tshivenda

Sialala ya Vhakriste ya kale na kale ya u meditheitha nga ipfi ḽithihi (mantra) yo vusludzwa nga nga mumonko wa muisimane wa MuBenedictine, we a vha a tshi pfi (Dom John Main (1926-82) we a thoma Senthara ya u Meditheitha ya Tshikriste London (1975) ha kona u vha na Dom Laurence Freeman OSB, we a thoma tshigwada tsha u meditheitha tsha vhurereli na vhathu zwavho kha monastery wa Montreal (1977). Tshigwada tsha u Meditheitha tsha Ḽifhasi tsho vhumbiwa nga (1991) nahone tshi rangwa phanḓa nga Dom Laurence na Bodo ya U Langa ya miraḓo ya dzitshakatshakahetshi tshigwada tshi shuma u davhidzana na u ṱuṱuwedza u meditheitha sa zwine zwa funzwa nga John Main uri hu vhe na u ṱanganelana ha vhoṱhe. Fulo heli ḽi swikelelwa nga khamphani ya u gandisa ya (Medio Media), Senthara ya Dzitshakatshaka i re London, Gurannḓa ya Dzitshakatshaka ya kotara na Seminara ya Jonh Main ya ṅwaha nga ṅwaha.